CHÂN & MẶT KỆ TRANG TRÍ

10 Sản phẩm

Chân CHOU

Chân kệ, 40 x 13,2 x 44cm
89,000₫

Chân FEBRI

Chân kệ, 55 x 21,7 x 19 cm
170,000₫

Chân FEDO

Chân kệ, 58 x 19 x 8 cm
400,000₫

Chân FEGO

Chân kệ, 61 x 20 x 20 cm
240,000₫

Chân FELI

Chân kệ, 54 x 18 x 12 cm
300,000₫

Chân FIE

Chân kệ, 50 x 20,7 x 8,5 cm
170,000₫

Chân POPLAR

Chân kệ, 50 x 17 x 17 cm
200,000₫

Mặt kệ 600x200x18

Mặt kệ trang trí, 60 x 20 x 1,8 cm
129,000₫

Mặt kệ CHOU

Mặt kệ, 40 x 12 x 1,7 cm
80,000₫

Mặt kệ HUE

Mặt kệ, 60 x 20 x 2,5 cm
179,000₫