CHÂN & MẶT BÀN - TABLE TOPS & LEGS

41 Sản phẩm

Mặt kệ 600x200x18

Mặt kệ trang trí, 60 x 20 x 1,8 cm
129,000₫

Chân FIE

Chân kệ, 50 x 20,7 x 8,5 cm
170,000₫

Chân FEBRI

Chân kệ, 55 x 21,7 x 19 cm
170,000₫

Mặt kệ HUE

Mặt kệ, 60 x 20 x 2,5 cm
179,000₫

Chân POPLAR

Chân kệ, 50 x 17 x 17 cm
200,000₫

Chân FEGO

Chân kệ, 61 x 20 x 20 cm
240,000₫

Chân FELI

Chân kệ, 54 x 18 x 12 cm
300,000₫

Chân FEDO

Chân kệ, 58 x 19 x 8 cm
400,000₫

Chân IVAN

Chân bàn, 45 x 17,5 x 71.5cm
600,000₫

Chân A

700,000₫

Chân U

Chân bàn, 40 x 40 x 73 cm
700,000₫

Mặt bàn HUE

Mặt bàn, 120 x 60 x 2,5 cm
1,150,000₫

Mặt 1400x600x25

1,050,000₫

Chân X

Chân bàn, 100 x 34,4 x 72,5 cm
1,200,000₫

Chân DOER

Chân bàn, 115 x 55 x 72,5 cm
1,300,000₫

Chân B

Chân bàn, 115,5 x 42 x 72,5 cm
1,400,000₫

Chân VICTOR

Chân bàn, 115 x 54 x 72,5 cm
1,600,000₫